Michael Frost Coaching


International Coach Federation
EtiK

Som medlem af Nordic Coach Federation (NCF) følger jeg nedenstående etiske retningslinier:

Etiske standarder
Som professionel coach anerkender og opretholder jeg mine etiske forpligtelser overfor mine kunder og kolleger og omverdenen. Jeg forpligter mig til at følge NCF's etiske retningslinier, at omgås andre med værdighed som frie og jævnbyrdige mennesker og at finde anvendelse for disse retningslinier sammen med dem, jeg coacher. Hvis jeg bryder disse standarder eller nogen af NCF's øvrige etiske retningslinier, er jeg indforstået med, at NCF har ret til at stille mig til ansvar for dette, hvilket kan medføre, at jeg kan miste mit medlemskab i NCF/ICF (International Coach Federation) eller min NCF/ICF certificering.


NCF/ICF-retningslinier for etisk adfærd som coach
Jeg vil handle på en måde, som giver et positivt billede af coaching som profession, og jeg vil afstå fra alt, som kan skade offentlighedens forståelse for eller accept af coaching som profession.

Jeg vil efter bedste evne forsøge at være bevidst om mit kompetenceniveau som coach og vil ikke overdrive mine kvalifikationer, min ekspertise eller min erfaring som coach.

Jeg vil i begyndelsen af ethvert coachingsamarbejde sikre mig, at min coachingkunde forstår vilkårene i vores coaching-aftale.

Jeg vil ikke antyde eller påstå, at kunden kan opnå resultater, som jeg ikke kan garantere.

Jeg vil respektere min kundes ret til fortrolighed og diskretion. Kunden skal give tilladelse til videregivelse af oplysninger.

Jeg indhenter tilladelse fra hver og en af mine kunder, før jeg opgiver deres navn som referencer.

Jeg vil være opmærksom på, når min kunde ikke længere har gavn af vores coachingrelation og således kunne få en bedre service hos en anden coach eller en anden ressource, og jeg vil i så fald opmuntre min kunde til en sådan forandring.

Jeg vil sørge for ikke at komme i interessekonflikter med nogen af mine kunder.

Nårsomhelst der er risiko for, at en interessekonflikt kan opstå, vil jeg så hurtigt som muligt drøfte dette med min kunde og give ham/hende al den information, som er nødvendig for at nå en fælles aftale om, hvordan vi skal håndtere konflikten på en måde, som bedst tjener min kunde.

Jeg vil i rette tid informere min kunde om eventuelle kompensationer, jeg måtte modtage fra trediemand i forbindelse med min henvisning af kunden til vedkommende eller i forbindelse med råd, jeg giver om kunden.

Jeg vil opfylde enhver aftale, jeg indgår med min kunde og med den eventuelle tredje part, som betaler mig for at coache min kunde.

Jeg vil ikke videregive mine nuværende eller potentielle fremtidige kunder information, som jeg ved er konfidentielt, misvisende eller som ligger udenfor mit kompetenceområde.

Jeg vil anerkende andres arbejde og bidrag; jeg vil respektere copyright, varemærker og intellektuelle rettigheder, og jeg vil følge gældende lovgivning og mine aftaler vedrørende disse rettigheder.

Jeg vil kun anvende NCF's medlemsfortegnelse på den måde og i den udstrækning, som jeg har fået adgang til af NCF, af NCF afdelinger eller af NCF komitéer.

Jeg vil udøve coaching på en måde som er forenelig med ICF's definition af coaching, og nårsomhelst mine kunder spørger til mine etiske standarder, skal jeg informere dem om mine forpligtelser til at følge NCF's etiske krav og retningslinier for etisk handlemåde.


  Michael Frost CoachingFjeldhammervej 92610 Rødovre Tlf 4025 4736